Miễn phí

510 người đã đăng ký.

H44
Hành tinh gốc

Chúng ta đến Trái đất từ đâu ?

Chúng ta mang đến Trải đất những trải nghiệm, vết thương và bài học gì ?

Chúng ta đến Trái đất với những kỳ vọng và mục đích gì ?

Chúng ta đến cùng với ai ?

Chúng ta đóng góp gì vào sự tiến hóa của nhân loại, vạn vật và Trái đất ?

 

Trải nghiệm thiền của nhóm thực hành thiền chữa lành dòng thời gian & Huongclass

Bình luận